Všeobecné obchodné podmienky
pre predaj tovaru prostredníctvom internetovej stránky www.yelasai.com
 
Článok I. Úvodné ustanovenia
1. Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou yelasai.com je: 

Firma: CB – Care and Beauty, s.r.o
 IČO: 46198300                                         
 DIČ: 2023282591
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s. IBAN SK8311000000002940003438
Email: info@careandbeauty.eu
Tel. číslo: +421 905 777 246 (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „Predávajúci“)


Prevádzkovateľ vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky pre predaj tovaru prostredníctvom internetovej stránky www.yelasai.com (ďalej len „VOP“ alebo „Podmienky“).
2. VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi Predávajúcim a Kupujúcim pri predaji tovaru prostredníctvom internetovej stránky www.yelasai.com. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim pri kúpe tovaru prostredníctvom internetovej stránky www.yelasai.com.
3. Prevádzkovateľ vykonáva výlučne činnosť zameranú na predaj tovaru uvedeného na internetovej stránke www.yelasai.com, a to na základe osobitnej zmluvy na predaj tovaru uvedený na internetovej stránke www.yelasai.com a Prevádzkovateľom. 
4. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia kúpnou zmluvou uzatvorenou medzi nimi postupom podľa týchto VOP, týmito VOP a ustanoveniami platných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka a zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5. Všetky ponuky na tovary uverejňované na internetovej stránke www.yelasai.com sú nezáväzné.
 

Článok II. Definície pojmov
1. Akceptácia má význam priradený v článku III. bod 7 týchto VOP.
2. Internetová stránka je stránka www.yelasai.com , prostredníctvom ktorej je ponúkaný Tovar na predaj.
3. Kúpna zmluva je zmluva uzatvorená postupom podľa týchto VOP medzi Predávajúcim a Kupujúcim podľa § 588 a nasl. v spojení s § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, ktorej predmetom je kúpa Tovaru uvedeného na Internetovej stránke.
4. Kupujúci je právnická alebo fyzická osoba, ktorá má záujem kúpiť Tovar ponúkaný na Internetovej stránke  pre vlastnú potrebu a za účelom jeho kúpy uzatvorí s Predávajúcim Kúpnu zmluvu prostredníctvom Internetovej stránky postupom podľa týchto VOP.
5. Občiansky zákonník je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
6. Objednávka má význam priradený v článku III. bod 2 týchto VOP.
7. Predávajúci je podnikateľský subjekt (právnická osoba – podnikateľ), ktorý ponúka na predaj Tovar uvedený na Internetovej stránke a tak ako je špecifikovaný v bode 1 článku I týchto VOP.
8. Prijatie má význam priradený v článku III. bod 5 týchto VOP.
9. Tovar je tovar uvedený na Internetovej stránke, ktorý Predávajúci ponúka na predaj Kupujúcemu.
10. Zákon na ochranu spotrebiteľa pri elektronickom obchodovaní je zákon č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 Článok III. Objednanie Tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy
1. Kupujúci je oprávnený realizovať nákup Tovaru prostredníctvom Internetovej stránky, a to výberom požadovaného Tovaru a jeho množstva, výberom spôsobu úhrady kúpnej ceny za Tovar, výberom spôsobu doručenia Tovaru a vyplnením kontaktných údajov Kupujúceho na Internetovej stránke.
2. Po výbere Tovaru Kupujúcim a vyplnení údajov uvedených v bode 1 tohto článku sa Kupujúcemu na Internetovej stránke zobrazí súhrn objednávky s možnosťou jeho tlače, ktorý obsahuje nasledovné údaje:
o názov objednávaného Tovaru,
o celkovú cenu Tovaru a iné náklady a poplatky súvisiace s predajom požadovaného Tovaru,
o platobné podmienky, dodacie podmienky 
o informáciu o tom, že Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si VOP, prípadne reklamačný poriadok Predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí
o  prípadné iné poznámky Kupujúceho
 (ďalej len „Objednávka“).
3. Kupujúci je pred potvrdením Objednávky povinný skontrolovať údaje uvedené v Objednávke. Kupujúci potvrdením Objednávky záväzne objedná vybratý Tovar priamo od Predávajúceho uvedeného v Objednávke. Kupujúci Objednávku potvrdí  kliknutím na tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby“, čím Kupujúci potvrdzuje  svoju vedomosť o nutnosti platby za objednaný Tovar priamo Predávajúcemu.
4. V prípade akýchkoľvek pochybností je Predávajúci oprávnený žiadať od Kupujúceho ďalšie potvrdenie Objednávky, ako napríklad v písomnej forme alebo telefonicky, a to až do dňa prijatia Objednávky Predávajúcim. V prípade ak Kupujúci ďalšie potvrdenie Objednávky požadovaným spôsobom v lehote určenej Predávajúcim nevykoná, Objednávka sa márnym uplynutím tejto lehoty od začiatku zrušuje. Predávajúci a Kupujúci sú v takom prípade povinní vydať si všetko, čo si do okamihu zrušenia Objednávky plnili.
5. Odoslanou Objednávkou je Kupujúci viazaný až do okamihu prijatia Objednávky Predávajúcim (ďalej len „Prijatie“), čím vzniká Kúpna zmluva výlučne medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Prijatie môže byť zo strany Predávajúceho vykonané akoukoľvek vhodnou formou, vrátane dodania objednaného Tovaru (Prijatie faktickým plnením Objednávky).
6. Kupujúci má právo stornovať Objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej Prijatím zo strany Predávajúceho.
7. Predávajúci je oprávnený Prijatie nevykonať v prípade zjavnej chyby týkajúcej sa najmä ceny, popisu alebo obrázku Tovaru uvedeného na Internetovej stránke.
8. Ak bude Prijatie Objednávky vykonané zo strany Predávajúceho písomne (elektronickou poštou), bude spravidla obsahovať tieto informácie:
o identifikácia Kupujúceho (meno a priezvisko/obchodné meno, fakturačná, dodacia adresa), 
o identifikácia Predávajúceho (obchodné meno, miesto podnikania, fakturačná adresa, telefónne číslo, adresa jeho elektronickej pošty),
o číslo objednávky,
o dátum objednávky,
o druh a počet objednaného Tovaru, kúpna cena Tovaru (jednotlivé položky),
o celková kúpna cena a iné náklady a poplatky súvisiace  s predajom požadovaného Tovaru,
o lehoty a spôsob úhrady kúpnej ceny,
o spôsob dodania Tovaru,
o termín dodania Tovaru.
9. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť Predávajúcemu kúpnu cenu podľa spôsobu platby, ktorú si Kupujúci zvolil pri zadávaní Objednávky na Internetovej stránke.
10. Predávajúci nie je povinný dodať Kupujúcemu Tovar uvedený v Objednávke skôr, než bude Predávajúcemu pripísaná celá kúpna cena na jeho bankový účet, alebo úhrada kúpnej ceny bude zabezpečená.
11. Kupujúci odoslaním Objednávky potvrdzuje, že mu Predávajúci poskytol všetky informácie o kupovanom Tovare tak, aby sa Kupujúci mohol zoznámiť najmä s jeho parametrami, cenou, identifikáciou Predávajúceho, spôsobom dopravy, úhradou a lehotou dodania, možnosťou odstúpenia od zmluvy.Článok IV. Cena a platobné podmienky
1. Kupujúci je povinný za Tovar, ktorého Objednávka bola prijatá Predávajúcim, riadne a včas uhradiť kúpnu cenu, a to podľa spôsobu platby, ktorú si Kupujúci zvolil. Predávajúci je viazaný výškou ceny Tovaru uvedenej v Objednávke odo dňa Prijatia do dňa dodania Tovaru.
2. Kúpna cena za Tovar je cena uvedená v Objednávke Kupujúceho a na faktúre vystavenej Predávajúcim. Cena dopravy je účtovaná Kupujúcemu osobitne, vo výške 3,99€.
3. Kúpnu cenu môže Kupujúci uhradiť Predávajúcemu jedným z nasledujúcich spôsobov:
(a) prevodom na bankový účet Predávajúceho na základe vystavenej predfaktúry zaslanej Kupujúcemu, alebo po dodaní tovaru, na dobierku. 
4. Faktúra na kúpnu cenu, vystavená Predávajúcim, bude zaslaná Kupujúcemu spolu s Tovarom, a táto slúži zároveň aj ako daňový doklad, dodací list a aj ako potvrdenie o uzatvorení Kúpnej zmluvy podľa § 6 ods. 1 Zákona na ochranu spotrebiteľa pri elektronickom obchodovaní.. 

5. Fakturačné údaje:
IČO: 461 98300
DIČ: 2023282591
 Nie sme platcami DPH. 
 Bankové spojenie: Tatrabanka, a. s. IBAN: SK8311000000002940003438


Článok V. Podmienky dodania Tovaru
1. Predávajúci dodá respektíve vydá Tovar Kupujúcemu až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.
2. Nebezpečenstvo náhodného zničenia alebo skazy Tovaru alebo náhodného zníženia kvality Tovaru alebo jeho dielov prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme Tovar od Predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s Tovarom a Kupujúci Tovar neprevezme.
3. Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Kupujúceho momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny za Tovar.
4. Kupujúci je povinný objednaný Tovar prevziať a bez zbytočného odkladu po prevzatí Tovaru skontrolovať. Prípadné vady Tovaru, ktoré je možné zistiť obhliadkou Tovaru pri jeho dodaní, je Kupujúci povinný oznámiť Predávajúcemu bez zbytočného odkladu po prevzatí Tovaru, v opačnom prípade sa má za to, že Tovar je bez vád.
5. Cena za dodanie Tovaru je uvedená v Objednávke a vo faktúre vystavenej Predávajúcim.
6. S Tovarom je Kupujúcemu vždy odovzdaný daňový doklad, ktorý je zároveň dodacím listom a potvrdením o uzatvorení Kúpnej zmluvy podľa § 6 ods. 1 Zákona na ochranu spotrebiteľa pri elektronickom obchodovaní, a podľa povahy Tovaru aj návod na používanie a záručný list.


Článok VIII. Vrátenie Tovaru – poučenie o práve Kupujúceho odstúpiť od zmluvy
1. V zmysle ustanovenia § 7 ods.1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri elektronickom obchodovaní má Kupujúci právo od uzavretej Kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň 14 dňovej lehoty.
2. Kupujúci je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.
3. Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatňuje nasledovne
4. a) písomne na adrese sídla Predávajúceho uvedenej vyššie alebob) emailom info@careandbeauty.eu. Predávajúci je povinný ihneď po obdržaní odstúpenia od Kupujúci je povinný Tovar vrátiť najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy odoslaním Tovaru na adresu Predávajúceho, ktorá je uvedená v Objednávke, alebo ho odovzdať priamo Predávajúcemu. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy znáša Kupujúci náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu. Tovar odoslaný na dobierku sa považuje za nesplnenie povinnosti vrátiť Tovar Predávajúcemu, a teda nebude Predávajúcim prevzatý. Takýto Tovar bude Kupujúcemu vrátený na jeho náklady späť.
5. Ak Kupujúci využije právo na vrátenie Tovaru, musí byť Tovar nepoškodený, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale.
6. Predávajúci vráti Kupujúcemu všetky platby, ktoré od Kupujúceho prijal na základe Kúpnej zmluvy, najneskôr v lehote do 14 dní odo dňa písomného doručenia odstúpenia Kupujúceho od Kúpnej zmluvy, a to rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri jeho platbe, alebo prevodom na bankový účet Kupujúceho.
7. Pokiaľ by bol vrátený Tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vzniká Predávajúcemu právo na náhradu škody. 


Článok IX. Osobné údaje a ich ochrana
Informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na web stránke yelasai.com 
 


Článok XI. Záverečné ustanovenia
1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 01.mája 2021. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu VOP, pričom o zmenách bezodkladne informuje na Internetovej stránke. Dňom zverejnenia nových VOP na Internetovej stránke predošlé VOP strácajú platnosť a účinnosť. Prevádzkovateľ uchováva v evidencii znenie všetkých predchádzajúcich VOP, ktoré boli podľa tohto bodu nahradené novými VOP.
2. VOP platia v rozsahu a v znení, v akom sú uvedené na Internetovej stránke v deň potvrdenia Objednávky zo strany Kupujúceho.
3. Predávajúci je povinný Kúpnu zmluvu uchovávať v elektronickej forme spolu s príslušnými VOP vo svojej evidencii po dobu 5 rokov. Táto Kúpna zmluva slúži podľa predchádzajúcej vety iba pre evidenciu Predávajúceho a Kupujúci nie je oprávnený žiadať jej sprístupnenie.
4. Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 
 
V Bratislave 1.mája 2021